2019-05-26 - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

29 May 2019

ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການ 1. sale manager 01 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຮງຮຽນເມທານີ ປະກາດຮັບ ຄູສອນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ລ້ຽງເດັກ ເມທານີ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ.

ບໍລິສັດ BCI ຕ້ອງການພະນັກງານບັນຊີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ພອນສີຣິກຣຸບ ຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານການຕະຫລາດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

27 May 2019

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວລາໂຄໂຄລາ ຕ້ອງການພະນັກງາຂັບລົດ 2 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ລາວທີຊິກຕ້ອງການພະນັກງານຫ້ອງການ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຮງງານຜະລິດລິບລາວ ຕ້ອງການນາຍຊ່າງຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດນຳຊ້າງ ຕ້ອງການບໍລິຫານ , ການຕະຫລາດ , ອອກແບບ ,ແປພາສາຈີນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດໄຊມະຫາລາດ ຕ້ອງການສະຖາປະນິກ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

CAR fix ຕ້ອງການຊ່າງຈັກ ແລະ ຊ່າງສີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດວຽງຈັນຫົງຊື ຕ້ອງການພະນັກງານກວດສອບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແປງສ້ອມ | ແຂວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດວຽງຈັນສິນຄ້າແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານຫ້ອງການ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ