Showing posts from May 26, 2019Show all
Lumi Smarthome ຕ້ອງການການຕະຫຼາດ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ດ່ວນ! | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນໍ້າດື່ມມີຣ່າ ຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດ 2 ຕຳແຫນ່ງ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການ 1. sale manager 01 ຕຳແຫນ່ງ  | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງຮຽນເມທານີ ປະກາດຮັບ ຄູສອນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ລ້ຽງເດັກ ເມທານີ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ.
ບໍລິສັດ BCI ຕ້ອງການພະນັກງານບັນຊີ  | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ພອນສີຣິກຣຸບ ຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານການຕະຫລາດ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວລາໂຄໂຄລາ ຕ້ອງການພະນັກງາຂັບລົດ 2 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ລາວທີຊິກຕ້ອງການພະນັກງານຫ້ອງການ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງງານຜະລິດລິບລາວ ຕ້ອງການນາຍຊ່າງຫລາຍຕຳແຫນ່ງ  | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດນຳຊ້າງ ຕ້ອງການບໍລິຫານ , ການຕະຫລາດ , ອອກແບບ ,ແປພາສາຈີນ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດໄຊມະຫາລາດ ຕ້ອງການສະຖາປະນິກ 1 ຕຳແຫນ່ງ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
CAR fix ຕ້ອງການຊ່າງຈັກ ແລະ ຊ່າງສີ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດວຽງຈັນຫົງຊື ຕ້ອງການພະນັກງານກວດສອບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແປງສ້ອມ  | ແຂວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດວຽງຈັນສິນຄ້າແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານຫ້ອງການ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ