Showing posts from May 19, 2019Show all
ບໍລິສັດ ພອນສີຣິກຣຸບ ຕ້ອງການບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່າງ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຄົນຂັບລົດ ຮູ້ພາສາຈີນຈະພິຈາລະນາພິເສດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ |   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານຕຳຕູບນ້ອຍອິນເຕີ ຕ້ອງການພະນັກງານເສີບເພີ່ມ 1ຄົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນເຄື່ອງ ແລະ ລ້າງຈານ  |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດບັດເຕີ້ຟາຍ ໂກໂບ້ ຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ  | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄຟ້ຟ້າສົ່ງ-ຍ່ອຍ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ແລະ ຂັບລົດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ