2019-05-19 - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

20 May 2019

ຕ້ອງການຄົນຂັບລົດ ຮູ້ພາສາຈີນຈະພິຈາລະນາພິເສດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານຕຳຕູບນ້ອຍອິນເຕີ ຕ້ອງການພະນັກງານເສີບເພີ່ມ 1ຄົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນເຄື່ອງ ແລະ ລ້າງຈານ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດບັດເຕີ້ຟາຍ ໂກໂບ້ ຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄຟ້ຟ້າສົ່ງ-ຍ່ອຍ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ແລະ ຂັບລົດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ