ບໍລິສັດ ທີຊີ(TC) ບໍລິການ ບັນຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິການບັນຊີຄົບວົງຈອນ (ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊຸດໃໝ່)
ລຸ້ນທີ : 63 ຊຶ່ງມີຫລາຍວິຊາທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກ່ຽວກັບວຽກຕົວຈິງເຊັ່ນ:

ກ.). ວິທີຄິດໄລ່ ອມພ, ອກລ, ອງດ & ວິທີແຈ້ງເສຍອາກອນແບບໃໝ່ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ແບບຟອມ 26 ຕົວເລກ.
ຂ.). ວິທີຄິດໄລ່ແຜ່ນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໂຄງການຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ເລກທີ: 4000/ກງ ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ ປີ2018
ຄ.). ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພື່ອກຽມສະຫຼຸບບັນຊີປີ 2019, ເພື່ອກຽມຕໍ່ໃບຢັ້ງຢືນມອບພັນທະ ປີ 2019 ແລະ ກຽມ
        ຕໍ່ໃບຢັ້ງຢືນຖືບັນຊີປີ 2019 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 01/01/2019 ຫາວັນທີ 31/03/2019

ລຸ້ນທີ : 63 ຍ້າຍເປີດວັນທີ 09.11.2019 ພາກເຊົ້າເສົາ-ທິດ ແຕ່ 8:30-11:30 ຈົບວັນທີ: 15.12.2019

1.) ສອນວິຊາບັນຊີວິຊາຫະກິດ
1. ວິທີສ້າງໃບດຸນດ່ຽງກ່ອນການກວດນັບ, 2. ສ້າງໃບດຸນດ່ຽງພາຍຫລັງການກວດນັບ, 3. ສ້າງໃບສັງລວມລາຍຮັບແລະໃບັສັງລວມລາຍຈ່າຍ, 4. ສ້າງໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, 5. ສ້າງໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ-ຊັບສິນ, 6. ສ້າງໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ-ໜີ້ສິນ, 7. ສ້າງຕາຕະລາງສັງລວມການມອບພັນທະ, 8.  ສ້າງຕາຕະລາງການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ອື່ນໆ.

2.) ສອນວິຊາບັນຊີໂຄງການ (ນຳແຫຼ່ງທຶນຈາກ ADB)
1. ສອນວິທີການສ້າງແຜນງົບປະມານການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ການສ້າງແຜນງົບປະມານການຈັດຊຸດຝຶກອົບ ຮົມ, ການສ້າງແຜນງົບປະມານການຈັດກອງປະຊຸມ, ໂດຍນຳໃຊ້ລະບຽບການເງິນສະບັບໃໝ່ເລກທີ 4000/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ ປີ 2018 ແລະ ອື່ນໆ.
2. ສອນວິທີປະກອບເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ, ການສະຫຼຸບ ແລະ ການຂໍຄ່ຽນແທນເງິນຄືນລາຍຈ່າຍ.

3.) ສອນວິຊາສ່ວຍສາອາກອນ
1. ວິທີຄິດໄລ່: ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ (ອ.ມ.ພ), (ອ.ງ.ດ) & ການຄິດໄລ່ອາກອນກຳໄລ (ອ.ກ.ລ) ແລະ ວິທີການແຈ້ງເສຍອາກອນປະເພດຕ່າງໆ (ແບບໃໝ່)
2. ວິທີຂຽນໃບເກັບເງິນ, ວິທີສະຫຼຸບ ແລະ ວິທີສະສາງອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ (ອ.ມ.ພ) ທ້າຍເດືອນ

4.) ສອນວິຊາກວດສອບ
1. ການກວດສອບລັດວິສາຫະກິດ, ການກວດສອບໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.
2. ການກະກຽມກ່ອນການກວດສອບ, ລົງກວດສອບຕົວຈິງ, ວິທີການສ້າງບົດລາຍການກວດສອບ & ອື່ນໆ.
3. ຜູ້ກວດສອບຄວນກະກຽມເອກະສານຫຍັງແດ່ໃນເວລາຖືກກວດສອບ.

5.) ສອນກ່ຽວກັບວິທີນຳໃຊ້ໂປແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ
ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ຫ້ອງການໃໝ່ ບໍລິສັດ ທີຊີ:
ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ:ຊ້າງຄູ້, ເມືອງ:ໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ກົງກັນຂ້າມກັບທາງເຂົ້າວັດປ່າສາມັກຄິທັມ) ຫຼື (ຢູ່ໃກ້ທາງແວ່ເຂົ້າພະຂາວ 50m) 


ເບີໂທຕິດຕໍ່ຈອງບ່ອນ ໂທ:

        020 96916556, 020 54433224,
030 5102498, 020 56319965