ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ Bursa Malaysia Securities Berhad, ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດຫຸ້ນທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເອເຊຍ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າທາງດ້ານຍານພະຫະນະຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊີ່ງລວມທັງລົດຈັກອີກດ້ວຍ.

ໃນເຄື່ອຄ່າຍຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຕັນຈົງ ເຊິ່ງເປັນອຸດສະຫະກໍາຍານຍົນ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນສາຍງານ ເພື່ອທີ່ຈະມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ກັບທີມ ນີສສັນຂອງພວກເຮົາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.


ຕໍ່າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ: ຊ່າງສ້ອມແປງລົດ

ບໍລິສັດ: ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ພະແນກ: ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

ຫົວໜ້າສາຍງານ:

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການຫຼັງການຂາຍ


ປະຈໍາ: ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

ໜ້າທີ່ີຮັບຜິດຊອບ


· ບໍລິການສ້ອມແປງລົດຢ່າງມີຄຸນະພາບ ແລະ ມີປະສິທິພາບຕາມມາດຕະຖານນີສສັນ.

· ກວດເຊັກຄຸນນະພາບຂອງລົດທຸກຄັນຕາມມາດຕະຖານຂອງນີສສັນ ກ່ອນມີການສົ່ງລົດທຸກຄັ້ງ.

· ກວດເຊັກລົດທີ່ສ້ອມແປງແລ້ວ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ການສ້ອມແປງ.

· ສ້ອມແປງຕາມມາດຕະຖານຂອງນີສສັນ ແລະ ຊອກຫາແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິທິພາບ.

· ມີເຕັກນິກໃນການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງນີສສັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລົດ, ຮັບຝັງຄໍາຮ້ອງຮຽນຕ່າງໆຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂ.

· ໃຫ້ຄໍາປືກສາ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຮັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ການສ້ອມບໍາລຸງ, ການສ້ອມແປງກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກໜັກ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ການສ້ອມແປງ ແລະ ຄູ່ມືການສ້ອມແປງ ໃຫ້ແກ່ນາຍຊ່າງທີ່ຍັງມີປະສົບການໜ້ອຍ.

· ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ອະນາໄມ ສະຖານທີ່ສ້ອມແປງ, ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການສ້ອມແປງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ (5 ສ).

· ປະຕິບັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກອຶ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.


ຄຸນນະວຸດທີ່ຕ້ອງການ:


· ຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສຸງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ກົນຈັດລົດຍົນ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍງານ

· ປະສົບການຂອງການເປັນຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ 1 – 3 ປີ

· ຖ້າຜູສະໝັກສາມາດຂັບລົດໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດ B ແມ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

· ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໜ້າວຽກ

· ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ເປັນຄົນມັກໃນການຮຽນຮຸ້ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະພັດທະນາຕະຫຼອດເວລາ

· ສາມາດປັບໂຕກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ດີີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຫົວໜ້າ


ສະຫວັດດີການ:


· ເງິນເດືອນພື້ນຖານ

· ວັນລາພັກປະຈໍາປີ, ລາປ່ວຍ, ລາກິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍແຮງງານລາວ

· ການຄຸ້ມຄອງຈາກ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ

· ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ

· ສ່ວນຫຼຸດພິເສດສໍາລັບພະນັກງານ

· ມີການຂື້ນເງິນເດືອນທຸກໆປີ

· ໂບນັສທ້າຍປີ


ພົວພັນສະໝັກງານ ພະແນກ ບຸກຄະລາກອນ:


ຜູ້ຕິດຕໍ່: ສໍານັກງານໃຫຍ່: ທ. ສົມສະໜຸກ / ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ: ນ. ຂັນແກ້ວ ແລະ ນ. ພູລັດສະໝີ


ອີເມລ: hr.laos@tanchonggroup.com


ສະຖານທີ່:

ນາເລົ່າ, ຖະໜົນສັນຕິພາບ, ໜ່ວຍທີ 07 ເມືອງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ


ເບີໂທຕິດຕໍ່: (+856) 21 316 073-111 | (+856) 41 252 869


ເບີແຟັກ:

(+856) 21 316 072


ປິດຮັບສະໝັກ: ບໍ່ມີກໍານົດ

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.