ບໍລິສັດ ທີຊີ(TC) ບໍລິການ ບັນຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິການບັນຊີຄົບວົງຈອນ (ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊຸດໃໝ່)

ລຸ້ນທີ : 62 ຊຶ່ງມີຫລາຍວິຊາທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກ່ຽວກັບວຽກຕົວຈິງເຊັ່ນ:

ກ.). ວິທີຄິດໄລ່ ອມພ, ອກລ, ອງດ & ວິທີແຈ້ງເສຍອາກອນແບບໃໝ່ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ແບບຟອມ 26 ຕົວເລກ.

ຂ.). ວິທີຄິດໄລ່ແຜ່ນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໂຄງການຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ເລກທີ: 4000/ກງ ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ ປີ2018

ຄ.). ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພື່ອກຽມສະຫຼຸບບັນຊີປີ 2019, ເພື່ອກຽມຕໍ່ໃບຢັ້ງຢືນມອບພັນທະ ປີ 2019 ແລະ ກຽມ

ຕໍ່ໃບຢັ້ງຢືນຖືບັນຊີປີ 2019 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 01/01/2019 ຫາວັນທີ 31/03/2019

ລຸ້ນທີ : 62 ເປີດວັນທີ 14.09.2019 ພາກເຊົ້າເສົາ-ທິດ ແຕ່ 8:30-11:30

1.) ສອນວິຊາບັນຊີວິຊາຫະກິດ

1. ວິທີສ້າງປຶ້ມບັນຊີປະຈຳວັນ, ວິທີສ້າງສາລະບານບັນຊີ, ວິທີການບັນທຶກບັນຊີ: ບັນທຶກປະຈຳວັນ, ການເຂົ້າປຶ້ມບັນຊີໃຫຍ່ແຍກປະເພດ, ການສ້າງໃບດຸນດ່ຽງ.

2. ວິທີສ້າງບັນຊີຜົນໄດ້ຮັບ, ວິທີສ້າງຕາຕະລາງຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ວິທີສ້າງໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ-ຊັບສິນ,ໜີ້ສິນ & ອື່ນໆ

3. ສອນວິທີການຄິດໄລ່ເຄື່ອງຕົ້ນທຶນໃນສາງ, ການສະຫຼຸບ ແລະ ວິທີຕິດຕາມການຮັບ-ການຈ່າຍເຄື່ອງອອກສາງ

2.) ສອນວິຊາບັນຊີໂຄງການ (ນຳແຫຼ່ງທຶນຈາກ ADB)

1. ສອນວິທີການສ້າງແຜນງົບປະມານການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ການສ້າງແຜນງົບປະມານການຈັດຊຸດຝຶກອົບ ຮົມ, ການສ້າງແຜນງົບປະມານການຈັດກອງປະຊຸມ, ໂດຍນຳໃຊ້ລະບຽບການເງິນສະບັບໃໝ່ເລກທີ 4000/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ ປີ 2018 ແລະ ອື່ນໆ.

2. ສອນວິທີປະກອບເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ, ການສະຫຼຸບ ແລະ ການຂໍຄ່ຽນແທນເງິນຄືນລາຍຈ່າຍ.

3.) ສອນວິຊາສ່ວຍສາອາກອນ

1. ວິທີຄິດໄລ່: ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ (ອ.ມ.ພ), (ອ.ງ.ດ) & ການຄິດໄລ່ອາກອນກຳໄລ (ອ.ກ.ລ) ແລະ ວິທີການແຈ້ງເສຍອາກອນປະເພດຕ່າງໆ (ແບບໃໝ່)

2. ວິທີຂຽນໃບເກັບເງິນ, ວິທີສະຫຼຸບ ແລະ ວິທີສະສາງອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ (ອ.ມ.ພ) ທ້າຍເດືອນ

4.) ສອນວິຊາກວດສອບ

1. ການກວດສອບລັດວິສາຫະກິດ, ການກວດສອບໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

2. ການກະກຽມກ່ອນການກວດສອບ, ລົງກວດສອບຕົວຈິງ, ວິທີການສ້າງບົດລາຍການກວດສອບ & ອື່ນໆ.

3. ຜູ້ກວດສອບຄວນກະກຽມເອກະສານຫຍັງແດ່ໃນເວລາຖືກກວດສອບ.

5.) ສອນກ່ຽວກັບວິທີນຳໃຊ້ໂປແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ຫ້ອງການໃໝ່ ບໍລິສັດ ທີຊີ:

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ:ຊ້າງຄູ້, ເມືອງ:ໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ກົງກັນຂ້າມກັບທາງເຂົ້າວັດປ່າສາມັກຄິ

ທັມ) ຫຼື (ຢູ່ໃກ້ທາງແວ່ເຂົ້າພະຂາວ 50m) ເບີໂທຕິດຕໍ່ຈອງບ່ອນ ໂທ:

020 96916556, 020 54433224, 030 5102498


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.