ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTD

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ ນັກອອກແບບວິສາວະກອນ ແລະ ສະຖາປານິກ
ທີ່ຫາກໍ່ຈົບການສຶກສາໃໝ່ (05 ຕໍາແໜ່ງ) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Ø ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ:

· ເພດ: ຊາຍ/ຍິງ

· ອາຍຸ: 20-26 ປີ

· ວຸດທິການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລີນຍາຕີສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

· ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານ: Auto-cad, ສະຖາປານິ, ວິສາວະກໍາ

· ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

(ຮັບຕະຫຼອດເວລາ)

Ø ເອກະສານປະກອບ: (ສະບັບສຳເນົາ)

· ຊີວະປະຫວັດ

· ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

· ໃບປະກາດ

· ໃບຄະແນນ
ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈສາມາດສົ່ງເອກະສານສະໝັກມາໄດ້ທີ່ອີເມວ: design.recruitment188@gmail.com

ຫຼື ໂທ: 020 98958041 (ກະລູນາສົ່ງເອກະສານຂອງທ່ານເຂົ້າທາງອີເມວກ່ອນຈື່ງໂທ)
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.