ອົງການ PSI/Laos ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຄົນຍາມ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ປິດຮັບສະໝັກ: 2 ກັນຍາ 2019
(ລາຍລະອຽດ ຫນ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະສົບການ ແລະ ຄຸນວຸດທິ ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມຕາມຮູບ)
ຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງໃບສະໜັກງານພ້ອມດ້ວຍປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງທ່ານມາທາງອີເມວໄດ້ທີ່(hr@psilaos.org)
ໂທ 021-330429-32 ຫຼື ສົ່ງເອກະສານດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ທີ່ ອົງການ PSI/Laos, ທີ່ບ້ານດອນກອຍ, ໜ່ວຍ 16, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.