ປະກາດຮັບພະນັກງານ

ທາງຮັບສະໝັກ: ພະແນກຜູ້ຈັດການໂຄງການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າແຫ່ງປະເທດຈີນ

1 ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບເຂື່ອນ

(ໜຶ່ງ) ຄຸນສົມບັດການເຂົ້າຕໍາແໜ່ງ

1. ຜູ້ທີ່ສຸຂະພາບແຂແຮງດີ, ມີນໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຟັງຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງ

2. ຜູ້ທີ່ຮຽນສາຂາວິສະວະກໍາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ໄຟຟ້າ, ສາຂາວິສະວະກໍາກົນຈັກ ແລະ ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈົບອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນວຸດທິການສຶກສາຂຶ້ນໄປຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໄຟຟ້າສປປລາວ

3. ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກງານດ້ານການຮັກສາ-ບໍາລຸງເຂື່ອນໄຟຟ້າ3ປີຫຼືວ່າຂຶ້ນໄປ.

4. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພາສາຈີນພື້ນຖານ ແລະ ມີປະສົບການທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

(ສອງ) ສະຫວັດດີການ ແລະ ເງິນເດືອນ: ສາມາດຕົກລົງເງິນເດືອນໄດ້ໃນລະຫວ່າງສໍາພາດ

2 ຜູ້ປະຈໍາການ

(ໜຶ່ງ) ຄຸນສົມບັດການເຂົ້າຕໍາແໜ່ງ

1. ຜູ້ທີ່ສຸຂະພາບແຂແຮງດີ, ມີນໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ຟັງຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ຍອມການຄຸ້ມຄອງ

2. ຜູ້ທີ່ຮຽນສາຂາວິສະວະກໍາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ໄຟຟ້າ,ສາຂາວິສະວະກໍາກົນຈັກ ແລະ ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈົບອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນວຸດທິການສຶກສາຂຶ້ນໄປຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໄຟຟ້າສປປລາວ

3. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮຸ້ພາສາຈີນພື້ນຖານ ແລະ ມີປະສົບການທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

(ສອງ) ສະຫວັດດີການ ແລະ ເງິນເດືອນ: ສາມາດຕົກລົງເງິນເດືອນໄດ້ໃນລະຫວ່າງສໍາພາດ

3 ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ HSE

(ໜຶ່ງ) ຄຸນສົມບັດການເຂົ້າຕໍາແໜ່ງ

1. ຜູ້ທີ່ສຸຂະພາບແຂແຮງດີ, ມີນໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ຟັງຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ຍອມ ຮັບການຄຸ້ມຄອງ

2. ຜູ້ທີ່ຮຽນວິຊາສະເພາະການຄຸ້ມຄອງ-ຄວບຄຸມອຸປະກອນພະລັງໄຟຟ້າ, ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ, ລະບົບການປະກອບໄຟຟ້າ, ອັດຕະໂນມັດລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ວິຊາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ວິທະຍາໄລສປຈີນ ຫຼື ວ່າຮຽນວິຊາສະເພາະການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງພະລັງງານວິສະວະກໍາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ວິຊາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ວິທະຍາໄລພາຍໃນສປປລາວ

3. ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໄຟ ຟ້າ3ປີຫຼືວ່າຂຶ້ນໄປ

4. ຜູ້ທີ່ມີພຶ້ນຖານເຂົ້າໃຈພາສາຈີນ ຫຼື ວ່າມີໃບຢັ້ງຢືນວຸດທີຄວາມປອດໄພທີ່ພະແນກປະເທດກ່ຽວຂ້ອງມອບໃຫ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

(ສອງ) ສະຫວັດດີການ ແລະ ເງິນເດືອນ: ສາມາດຕົກລົງເງິນເດືອນໄດ້ໃນລະຫວ່າງສໍາພາດ

4 ຜູ້ແປພາສາປະຈໍາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ
(ໜຶ່ງ) ຄຸນສົມບັດການເຂົ້າຕໍາແໜ່ງ

1. ຜູ້ທີ່ສຸຂະພາບແຂແຮງດີ, ມີນໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ຟັງຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ຍອມການຄຸ້ມຄອງ

2. ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄປຮຽນພາສາຈີນຢູ່ສປຈີນ ແລະ ເສັງຜ່ານHSK3

3. ຜູ້ທີ່ຮຽນວິຊາອັກສອນສາດພາສາຈີນ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວິຊາອື່ນທີ່ກ່ຽວກັບໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບການປະກອໄຟຟ້າຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

4. ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກງານຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

(ສອງ) ສະຫວັດດີການ ແລະ ເງິນເດືອນ: ສາມາດຕົກລົງເງິນເດືອນໄດ້ໃນລະຫວ່າງສໍາພາດ

ສົ່ງໃບປະຫວັດcvໄດ້ທີ: 1844121664@qq.com

ຫຼືວ່າໂທ: 02059178873(ວິໄລວັນ)

ທີ່ຢູ່:ນະຄອນຫລວງພະບາງ ບ້ານປົ່ງຫວານ​ ສະໜາມຕີgolf

ໄລຍະເວລາຮັບສະໝັກບໍ່ຈໍາກັດ, ມີຜົນສັກສິດຕະຫຼອດ, ເວລາທີ່ດໍາເນີນການສໍາພາດຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຕາມຄວາມຄືບໜ້າການສົ່ງໃບສະໝັກcv.---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.