ຮັບສະມັກງານ
ຕໍາແໜງ ຜູ້ຈັດການສູນ ເຊບໂຣເລດ ປະຈຳສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
+ ໜ້າທີ່ຫຼັກ
- ວ່າງແຜນກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດວຽກທັງແຜນຂາຍ,ງານບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ແລະ ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ
- ເບິ່ງແຍງຄວບຄຸມ ແລະ ຮັກມາດຕະຖານການດຳເນີນງານຂອງພະນັກງານຢູ່ສາຂາ
- ກຳນົດທິດທາງການຂາຍ ແລະ ວຽກບໍລິການໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມທີ່ກຳໜົດ
- ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ ແລະ ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດໃນພື້ນທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບ
- ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາຄວາມຮຽບຮ້ອຍຂອງສູນທັງໝົດໃຫ້ເປັນໄປຕາມມານຕະຖານທີ່ ເຊບໂຣເລດກຳນົດໄວ້

+ ຄຸນນະສົມບັດທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະໝັກ
- ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ
- ອາຍຸ 33 ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ຄົນລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ
- ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບປະລິຍາຕີ ຂຶ້ນໄປ
- ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ເວົ້າ,ຂຽນ ແລະ ອ່ານ
- ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄອມພິວເຕີ Excel, Word, e-mail Outlook, Presentation
- ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່

+ ຄວາມາສາມາດ ຫຼື ທັກສະອື່ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
- ມີປະສົບການໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານງານມາກ່ອນ (ຜູ້ອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການ, ຫົວໜ້າພະແນກ)
- ມີປະສົບການຕົງຈາກທຸລະກິດມາກ່ອນ
- ມີໃຈຮັກວຽກງານທາງດ້ານທຸລະກິດລົດຍົນ
- ເປັນຄົນໃນພື້ນທີ່ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
- ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ
- ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນໃນການພັດທະນາອ້ອມຕົວຢູ່ສະເໝີ
- ຄວາມສາມາດໃນການຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຄົນອ້ອມຂ້າງ
ໂທ: 020 5698 44448


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.