ສົມໃຈນຶກ: ບັນຊີ, ໄອທີ ແລະ ການຕະຫຼາດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສົ່ງໃບສະໝັກ ທີ່ scn.intergroup@gmail.com

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.