ຮ້ານບີແອວວີ ວີສກີ້ ແອນ ວາຍ ຊອບ ຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

1. ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ
- ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງລົດຢູ່ພາຍໃນຮ້ານ
- ກວດເຊັກສະພາບລົດ, ເບີ່ງສະພາບໂດຍລວມວ່າໃຊ້ງານໄດ້ດີ
- ຈັດສັນບ່ອນຈອດລົດໃຫ້ເປັນລະບຽບ
- ພະນັກງານຂັບລົດຕ້ອງຮູ້ເລື່ອງສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານເສຍກ່ອນຈຶ່ງສາມາດນຳສິນຄ້າໄປສົ່ງໃຫ້
ລູກຄ້າຖືກໄດ້, ດູແລຮັກສາສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດ


2. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດ
- ເພດຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ
- ມີປະສົບການໃນການຂັບລົດມາແລ້ວ - ມີໃບຜ່ານງານ
- ມີໃບຂັບຂີ່ ລົດໃຫຍ່, ມີປະຫວັດດີ
- ມີທັກສະໃນການສື່ສານເປັນຢ່າງດີ
- ມີຄວາມຊຳນານເສັ້ນທາງເປັນຢ່າງດີ

ສົນໃຈຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ ຮ້ານ BLV Whisky and Wines Shop ຖະໜົນມິດຕະພາບ, ບ້ານທົ່ງພານທອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕໍ່ໜ້າກັບ ວິທະຍາໄລ ລາວນານາຊາດ. ໂທລະສັບ: 021 263170.
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.