ປະກາດຮັບສະໝັກງານພະນັກງານ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ໂກເທັນ ເດລິເວີລີ

1 ພະນັກງານຂົນສົ່ງ 4 ຕຳແໜ່ງ

# ເອກະສານສະໝັກວຽກປະກອບມີ

1 ສຳມະໂນຄົວ
2 ບັດປະຈຳຕົວ
3 ໃບຢັງຢືນທີຢູ່
4 ໃບຄຳ້ປະກັນ
5 ໃບຂັບຂີ່ AB

ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງຫ້ອງການໄດ້ໂດຍຕົງ
ສະຖານທີແມ່ນ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ຮ່ອມ8 ກົງກັນຂ້າມກັບ ຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ

ໂທ 020 52243112 02097555422
ເປີດຮັບມີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດວັນທີ 5/7/2019 ປິດຮັບ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.