ບໍລິສັດ ລາວເກດເວ ຈຳກັດ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ 02 ຕຳແໜ່ງ:

Customer Support Engineer
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ ໃນວຽກການບໍລິການລູກຄ້າເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການລູກຄ້າ. ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊີ້ແນະແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີຄຸນະພາບ. ຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການເຕັກນິກ.
ບ່ອນປະຈຳການ:
 ຫຼວງນໍ້າທາ 1 ຕຳແໜ່ງ
 ຫຼວງພະບາງ 1 ຕຳແໜ່ງ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
• ແນະນຳລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການນຳໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍລູກຄ້າແກ້ໄຂບັນຫາ.
• ດຳເນີນການຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າ.
• ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລະບົບ.
• ກວດກາລະບົບເຄືອຂ່າຍໄອທີ, ການສະໜອງໄຟຟ້າໃນຂົງເຂດການໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປະຈຳ.
• ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນໄອທີຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.
• ປະສານງານກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດໄຟເບີ ຫຼື ຜູ້ຈັດການການໃຫ້ບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການ.
• ຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຢ່າງເປັນປະຈຳ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ.
• ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການຊີ້ນຳຂອງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ.
ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ
• ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາປະສົບການໃໝ່.
• ມີອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານກັບລູກຄ້າທີ່ດີ.
• ມີທັກສະໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ມີວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.
• ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃຫ້ວຽກໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ.
• ສາມາດເຮັດວຽກຄົນດຽວ ແລະ ເປັນທີມໄດ້, ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລຸກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
• ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ.
• ຜູ້ທີ່ຈົບຈາກສາຂາວິສະວະກຳສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຈະຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.


ສົນໃຈຕິດຕໍ່: Email: hr@laogw.la, Tel: 030 5222 888

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.