ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄຟ້ຟ້າສົ່ງ-ຍ່ອຍຕ້ອງການພະນັກງານດ່ວນ
1.ພະນັກງານຂັບລົດ 2ຕຳແແໜ່ງ(ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່)
2.ພະນັກງານຂາຍ(ການຕະຫຼາດ) 2ຕຳແໜ່ງ
3.ພະນັກງານບັນຊີ 1ຕຳແແໜ່ງ
=>ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
=>ຕ້ອງເຂົ້າມາສະມັກດ້ວຍຕົນເອງ
=>ໂທ 0304483103 ແອັບ 02058066663
ຮ້ານເຮົາຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງພະຍາໃກ້ກັບໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ
(ຂໍອະນຸຍາດບໍ່ຕອບຄອມເມັ້ນ) ຂອບໃຈ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.