ບໍລິສັດ BCI ເປັນບໍລິສັດລົງທຶນຂອງຄົນລາວ 100%, ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເປັນຫຼັກ. ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກເຄື່ອງດື່ມ, ຈົນຮອດປີ 2012 ບໍລິສັດ BCI ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ. ເຖິງປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ BCI ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ 4 ຂະແໜງຄື: 1. ເຄື່ອງດື່ມນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, 2. ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, 3. ການສຶກສາ ແລະ 4. ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ.
ເພື່ອເປັນການຮອງຮັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດ, ບໍລິສັດກຳລັງຊອກຫາ : ພະນັກງານບັນຊີ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
• ຮັກສາລະບົບບັນຊີຄອມພິວເຕີຂອງບໍລິສັດ - ACCPAC
• ຮັກສາລະບົບການ ບັນຊີລາວ
• ຈ່າຍໃບເກັບເງິນ
• ດຸ່ນດ່ຽງບັນຊີ, ຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ, ບັນຊີຕ້ອງສົ່ງ, ບັນຊີລູກໜີ້ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່
• ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະແນກບັນຊີ
• ເຮັດບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ (ກຳໄລ, ເສຍຫາຍ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ) ເປັນລາຍເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີໃຫ້ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
• ປະສານກັບຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ
• ປະສານ ກັບ ພະແນກອາກອນ
• ກະກຽມແຜນງົບປະມານ
ປິດບັນຊີທ້າຍປີ
ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ
• ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ ການບັນຊີ
• ປະສົບການກ່ຽວກັບບັນຊີ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ
• ມີພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ບັນຊີລາວ
• ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ທັງປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ ລວມທັງ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາ ອັງກິດ
• ມີປະສົບການດ້ານການກະກຽມລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີ ໃນລະດັບສູງ
• ມີຄວາມສາມາດວິເຄາະ ແລະ ທັກສະດ້ານຄອມພິວເຕີ້ເປັນຢ່າງສູງ
ສົນໃຈສົ່ງປະຫວັດ ແລະ ເອກກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທີ່
Tel : 0302207676/021263170
Mob/WhAp : 02055592632 ໃນໂມງລັດຖະການ
Email : bciheadquater@gmail.com / hutsyd@hotmail.com
ໝາຍເຫດ:
1. ສ່ວນໃບສະໝັກງານ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ກ໊ອບປີ້ສຳມະໂນ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບກວດສຸຂະພາບ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດແມ່ນຈະໄດ້ປະກອບເພີ້ມ ຫຼັງຈາກຜ່ານການສຳພາດແລ້ວ;
2. ບໍລິສັດຈະຕິດຕໍ່ຫາແຕ່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ;

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.