ໂຮງຮຽນເມທານີ ປະກາດຮັບ ຄູສອນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ລ້ຽງເດັກ ເມທານີ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
1. ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຄູ, ສິດສອນ ແລະ ເບີ່ງແຍງນັກຮຽນຕາມຕາຕະລາງທີ່ວາງອອກ;
2. ເບີ່ງແຍງນັກຮຽນຂອງຕົນເອງໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ;
3. ຂື້ນແຜນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປຶກສາກັບຫົວໜ້າ;
4. ພານັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບການຮຽນ-ການສອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງຮຽນ;
5. ຕ້ອນຮັບນັກຮຽນຕອນເຊົ້າ ແລະ ສົ່ງນັກຮຽນຕອນແລງພ້ອມກັບພົບປະໂອ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ (ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ : ເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ);
6. ຕັ້ງໜ້າເຝິກຝົນ, ອົບຮົມນັກຮຽນທີ່ມີຈຸດພິເສດ;
7. ນຳພາ (ຄູຜູ້ຊ່ວຍ) ສະມາຊິກຂອງຕົນໃຫ້ປະຕິບັດວຽກເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງໂຮງຮຽນ;
8. ຝຶກຝົນກໍ່ສ້າງເອົາສະມາຊິກຂອງຕົນເອງ (ຄູຜູ້ຊ່ວຍ) ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ;
9. ລາຍງານພຶດຕິກຳຂອງນັກຮຽນ ແລະ ສະພາບໃນຫ້ອງໃຫ້ຫົວໜ້າວິຊາການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ;
10. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນປະຈຳເດືອນ;
11. ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມ;
12. ບັນທຶກກວດກາຈຳນວນນັກຮຽນມາໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະມື້, ມີຄຳເຫັນ ໃສ່ປື້ມຕິດຕາມນັກຮຽນ.
ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ
1. ມີໃບປະກາດສະນີຍະບັດຄູ ຫຼື ຈົບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ໃບຄະແນນ;
3. ໃບຊີວະປະຫວັດ ຫຼື CV ເປັນພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ;
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ);
5. ມີຄວາມຮອບຄອບ, ສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ມີຄວາມຄິດໃນທາງບວກ;
6. ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດປັບຕົວ ແລະ ປັບເວລາ ໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຕົນເຮັດຢູ່ໄດ້ດີ;
7. ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິນລະປະ;
8. ສາມາດແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ນຳພານັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳໄດ້;
9. ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອົດທົນ, ຫ້າວຫັນ, ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ, ຮັກເດັກນ້ອຍ;
10. ສາມາດເຮັດວຽກກົງເວລາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ;
11. ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ມີໄຫວພິບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ສາມາດປະສານງານຄູ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ໃຫ້ມີຄວາມພຶງພໍໃຈໃນ ຮຮ;
12. ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ ຫຼື ຢີ່ປຸນຈະຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
13. ສຳລັບຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບເດັກນ້ອຍມາກ່ອນກໍ່ຈະຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
ສົນໃຈສົ່ງປະຫວັດ ແລະ ເອກກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທີ່
Mol : 0302207676 ໃນໂມງລັດຖະການ
Email : bciheadquater@gmail.com / maythany.mty@gmail.com
ໝາຍເຫດ:
1. ສ່ວນໃບສະໝັກງານ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ກ໊ອບປີ້ສຳມະໂນ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບກວດສຸຂະພາບ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດແມ່ນຈະໄດ້ປະກອບເພີ້ມ ຫຼັງຈາກຜ່ານການສຳພາດແລ້ວ;
2. ບໍລິສັດຈະຕິດຕໍ່ຫາແຕ່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ;
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.