ບໍລິສັດ Young Design ຕ້ອງການພະນັກງານອອກແບບ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

22 April 2019

ບໍລິສັດ Young Design ຕ້ອງການພະນັກງານອອກແບບ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Job vacancies

        
ບໍລິສັດ Young Design  Co.Ltd ຂອງພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເກັ່ງໃນ AutoCAD software.

ບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Lao PDR)
ລັກສະນະຂອງໜ້າວຽກ:
·         ອອກແບບ .

ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ:
·         ສັນຊາດ: ລາວ.
·         ອາຍຸ: 20-30ປີ.
·         ສຸຂະພາບ: ດີ.
·         ຄວາມຮູ້: ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈົບສະຖາປັດຕະຍະກຳກໍໄດ້ຂໍພຽງແຕ່ສາມາດໃຊ້ AutoCAD software ໄດ້ດີ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະສົບການການເຮັດວຽກມາກ່ອນ, ນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ).
·         ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ, ສາມາດເຮັດວຽກໄລຍະຍາວກັບບໍລິສັດໄດ້.
·         ເງິນເດືອນ: ເຈລະຈາໂດຍຕົງໃນລະວ່າງສຳພາດວຽກ.
ເອກະສານສະໜັກວຽກ:
·         ໃບ CV, ໃບຢັ້ງຍືນທີ່ຢູ່ ບໍ່ກາຍ 06 ເດືອນກ່ອນປະກອບໃບສະໝັກ.
·         ໃບປະກາດ (ສຳເນົາ)
·         ໃບບັນທຶກຄະແນນ (ສຳເນົາ)
·         ສຳເນົາໃບຢັ້ງຍືນຈົບການສຶກສາພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອື່ນໆ (ຖ້າມີ)
·         ບັດປະຈຳຕົວ (ສຳເນົາ)
·         ໃບແຈ້ງໂທດ (ສຳເນົາ)

ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກວຽກ:
·         ເວລາ: ສົ່ງ CV ສົ່ງໄປທີ່ design.recruitment188@gmail.com ກ່ອນ ແລະ ຕິດຕໍ່ມາທີ່ 020 98958041                               
·         ຮັບສະໝັກຕະຫຼອດ
·        
Tel: 020 98958041 (ຫ້າມໂທກ່ອນຖ້າຫາກທ່ານຍັງບໍ່ສົ່ງ CV ຂອງທ່ານມາທາງອີເມວ)
Email: design.recruitment188@gmail.com

Post Bottom Ad