ບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຈຳກັດ ຕ້ອງການຊ່າງສັອມແປງ | ສະຫວັນນະເຂດ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

22 April 2019

ບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຈຳກັດ ຕ້ອງການຊ່າງສັອມແປງ | ສະຫວັນນະເຂດTAN CHONG MOTOR (LAOS)ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ Bursa Malaysia Securities Berhad, ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດຫຸ້ນທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເອເຊຍ.
ການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າທາງດ້ານຍານພະຫະນະຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊີ່ງລວມທັງລົດຈັກອີກດ້ວຍ.
ໃນເຄື່ອຄ່າຍຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຕັນຈົງ ເຊິ່ງເປັນອຸດສະຫະກໍາຍານຍົນ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນສາຍງານ ເພື່ອທີ່ຈະມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ກັບທີມ ນີສສັນຂອງພວກເຮົາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ຕໍ່າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ:
ຊ່າງສ້ອມແປງລົດ
ບໍລິສັດ:
ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ພະແນກ:
ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ
ຫົວໜ້າສາຍງານ:
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການຫຼັງການຂາຍ
ປະຈໍາ:
ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

ໜ້າທີ່ີຮັບຜິດຊອບ
·         ບໍລິການສ້ອມແປງລົດຢ່າງມີຄຸນະພາບ ແລະ ມີປະສິທິພາບຕາມມາດຕະຖານນີສສັນ.
·         ກວດເຊັກຄຸນນະພາບຂອງລົດທຸກຄັນຕາມມາດຕະຖານຂອງນີສສັນ ກ່ອນມີການສົ່ງລົດທຸກຄັ້ງ.
·         ກວດເຊັກລົດທີ່ສ້ອມແປງແລ້ວ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ການສ້ອມແປງ.
·         ສ້ອມແປງຕາມມາດຕະຖານຂອງນີສສັນ ແລະ ຊອກຫາແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິທິພາບ.
·         ມີເຕັກນິກໃນການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງນີສສັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລົດ, ຮັບຝັງຄໍາຮ້ອງຮຽນຕ່າງໆຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂ.
·         ໃຫ້ຄໍາປືກສາ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຮັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ການສ້ອມບໍາລຸງ, ການສ້ອມແປງກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກໜັກ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ການສ້ອມແປງ ແລະ ຄູ່ມືການສ້ອມແປງ ໃຫ້ແກ່ນາຍຊ່າງທີ່ຍັງມີປະສົບການໜ້ອຍ.
·         ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ອະນາໄມ ສະຖານທີ່ສ້ອມແປງ, ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການສ້ອມແປງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ (5 ສ).
·         ປະຕິບັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກອຶ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າພະແນກ.

ຄຸນນະວຸດທີ່ຕ້ອງການ:
·         ຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສຸງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາ ກົນຈັດລົດຍົນ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍງານ
·         ປະສົບການຂອງການເປັນຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ 1 – 3 ປີ
·         ຖ້າຜູສະໝັກສາມາດຂັບລົດໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດ B ແມ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
·         ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໜ້າວຽກ
·         ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ເປັນຄົນມັກໃນການຮຽນຮຸ້ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະພັດທະນາຕະຫຼອດເວລາ
·         ສາມາດປັບໂຕກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ດີີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຫົວໜ້າ

ສະຫວັດດີການ:
·         ເງິນເດືອນພື້ນຖານ
·         ວັນລາພັກປະຈໍາປີ, ລາປ່ວຍ, ລາກິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍແຮງງານລາວ
·         ການຄຸ້ມຄອງຈາກ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
·         ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ
·         ສ່ວນຫຼຸດພິເສດສໍາລັບພະນັກງານ
·         ມີການຂື້ນເງິນເດືອນທຸກໆປີ
·         ໂບນັສທ້າຍປີ

ພົວພັນສະໝັກງານ ພະແນກ ບຸກຄະລາກອນ:
ຜູ້ຕິດຕໍ່:
ສໍານັກງານໃຫຍ່: ທ. ສົມສະໜຸກ / ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ: ນ. ຂັນແກ້ວ ແລະ ນ. ພູລັດສະໝີ
ອີເມລ:
ສະຖານທີ່:
ນາເລົ່າ, ຖະໜົນສັນຕິພາບ, ໜ່ວຍທີ 07 ເມືອງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ເບີໂທຕິດຕໍ່:
(+856) 21 316 073-111 | (+856) 41 252 869
ເບີແຟັກ:
(+856) 21 316 072
ປິດຮັບສະໝັກ:
ບໍ່ມີກໍານົດ


Post Bottom Ad