ບໍລິສັດ Young Design and Engineering Co.LTD ຕ້ອງການ ນັກວິສະວະກອນ ຫລື ນັກອອກແບບ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

06 March 2019

ບໍລິສັດ Young Design and Engineering Co.LTD ຕ້ອງການ ນັກວິສະວະກອນ ຫລື ນັກອອກແບບ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


     ບໍລິສັດ Young Design and Engineering Co.LTD ຂອງພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເກັ່ງໃນດ້ານ AutoCAD software.
ບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Lao PDR)
ລັກສະນະຂອງໜ້າວຽກ:
• ອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນວິສະວະກຳອາຄານ.

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສະໝັກ:
• ສັນຊາດ: ລາວ.
• ອາຍຸ: 20-30 ປີ.
• ສຸຂະພາບ: ດີ.
• ຄວາມຮູ້: ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈົບສະຖາປັດຕະຍະກຳກໍໄດ້ຂໍພຽງແຕ່ສາມາດໃຊ້ AutoCAD software ໄດ້ດີ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ, ນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ).
• ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ, ສາມາດເຮັດວຽກໄລຍະຍາວກັບບໍລິສັດໄດ້.
• ເງິນເດືອນ: ເຈລະຈາໂດຍຕົງໃນລະຫວ່າງສຳພາດວຽກ.
ເອກະສານສະໜັກວຽກ:
• ໃບ CV, ໃບຢັ້ງຍືນທີ່ຢູ່ ບໍ່ເກີນ 06 ເດືອນກ່ອນປະກອບໃບສະໝັກ.
• ໃບປະກາດ (ສຳເນົາ)
• ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ)
• ສຳເນົາໃບຢັ້ງຍືນຈົບການສຶກສາພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອື່ນໆ (ຖ້າມີ)
• ບັດປະຈຳຕົວ (ສຳເນົາ)
• ໃບແຈ້ງໂທດ (ສຳເນົາ)

ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກວຽກ:
• ເວລາ: ສົ່ງ CV ໄປທີ່ mslim@yfeng.co.kr
• ຮັບສະໝັກຕະຫຼອດ
• ສະຖານທີ່: ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ , ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ຕໍ່ໜ້າທະນາຄານອິນໂດຈີນ, ທາງຫຼັງສູນບໍລິການ BMW car dealership.

(ຫ້າມໂທກ່ອນຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ CV ຂອງທ່ານມາທາງອີເມວ)
Email: mslim@yfeng.co.kr


Post Bottom Ad