Recommended

random/hot-posts

Recent posts

ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTD ຕ້ອງການ ນັກອອກແບບ ແລະ ສະຖາປານິກ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Parts & Warranty | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Sales Administration| ສະຫວັນນະເຂດ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Supervisor, Sales | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Executive, Human Resources | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານສົບຍາວ ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 1 ຕຳແຫນ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ໂທລະສັບ ຢູ່ 3 ແຂວງ ຫົວພັນ ໄຊຍະບູລີ ຫລວງພະບາງ
ຮ້ານ ອາຫານ ເດິ ຊິກກ່າ ຄຣັບ ຕ້ອງການພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ແລະ ການຕະຫລາດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
‎ໝັ້ນໃຈ ໂລຈິສຕິກ ຕ້ອງການ ພະນັກງານຫ້ອງການ ແລະ ຊ່ວຍການຕະຫລາດ 1 ຕຳແຫນ່ງ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຮັບພະນັກງານ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຮັບພະນັກງານ Assistant, Sales Administration
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຮັບພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງລົດ | ສະຫວັນນະເຂດ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຕ້ອງການພະນັກງານ Assistant, Parts and Warranty
ບໍລີສັດໂອເຄ ຕ້ອງການພະນັກງານ ແປພາສາຈີນ ແລະ ພະນັກງານຂົນເຄື່ອງ ( ເພດຊາຍ ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ທີຊີ(TC) ບໍລິການ ບັນຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊຸດໃໝ່