Recommended

random/hot-posts

Recent posts

ບໍລີສັດ ໂອເຄ ອຸປະກອນການຕັດຫຍິບ ຕ້ອງການການຕະຫຼາດ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຮ້ານມູເວີມ໋ອງຮັບສະຫມັກທີມງານຂາຍ ແລະ ຕັດຫຍິບ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ທີຊີ(TC) ບໍລິການ ບັນຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ  (ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊຸດໃໝ່)
ບໍລິສັດຕີຣມາກສຈຳກັດ ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານຫຍິບ ແລະ ຝຶກຫຍິບ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ
ບໍລິສັດວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງດາວຄຳລາວຈຳກັດ ຮັບສະຫມັກ 1.ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ1ຕຳແຫນ່ງ 2.ຫົວຫນ້າບັນຊີ1ຕຳແຫນ່ງ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Sales Trainer
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Sales Administration
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Executive, Human Resources
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຮັບສະຫມັກ Supervisor, Sales
ມູນນິທິສາຍນໍ້າໃຈ ຕ້ອງການພະນັກງານ -ເລຂາ 1ຕໍາແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTD ຕ້ອງການ ນັກອອກແບບ ແລະ ສະຖາປານິກ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Parts & Warranty | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Sales Administration| ສະຫວັນນະເຂດ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Supervisor, Sales | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Executive, Human Resources | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ