Recommended

random/hot-posts

Recent posts

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ປະຈໍາວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020
ເປີດພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ຜູ້ຈັດການ​ , ບັນຊີ, ຄູ  | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
CLS Intertrade  Sole Co., Ltd: ຮັບພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ Marketing | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການ ຫົວໜ້າ ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງດ່ວນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ  5 ຕໍາແໜ່ງ ສໍາລັບໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ: ຮັບພະນັກງານ 53 ຕໍາແໜ່ງດ່ວນ! (ໂຊເຟີລົດຫຼາຍປະເພດ, ວິຊາການ)
ໄອທີເທັກ ຊີສເຕັມ ຮັບພະນັກງານ ຜູ່ຈັດການ, ບັນຊີ ແລະ ຄູສອນ ຄອມພິວເຕີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Le Plateau Cafe & Bakery: ຕ້ອງການພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ (ສະໝັກດ່ວນ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
SNK LAO: Executive secretary (ພະນັກງານເລຂາ) ແລະ ໂຊເຟີ
Guru Advertising : ຮັບພະນັກງານຂາຍ (ດ່ວນ)
ບໍລິສັດ Young design CO.,LTD  ຕ້ອງການນາຍແປພາສາເກົາຫລີ - ລາວ
Le Plateau Cafe & Bakery ເລີປລາໂຕ້ ຕ້ອງການທີມງານເພີ່ມ. ດັ່ງ 6 ຕຳແໜ່ງລຸ່ມນີ້