Recommended

VIP/hot-posts

ຢາກຫຍັງສັ່ງເລີຍ

Recent posts

Daily Go : ຮັບບັນຊີ ແລະ ແອັດມິນເພຈ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພິມພະຈັນ ຄອສເມຕິກ ການຄ້າ: ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
Unitel Laos : ຮັບພະນັກງານ ກົດໝາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
NB Laos : ຮັບພະນັກງານ ບັນຊີ ແລະ ອອກແບບ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
VAE: ຕ້ອງການພະນັກງານດ້ານວິຊາການໂຍທາ ແລະ ວິຊາການກົນຈັກດ່ວນ
ບໍລິສັດລາວ-ຢູເອອີ: ຕ້ອງການຫົວໜ້າທີມງານການຕະຫລາດ,ກວດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫົວໜ້າທີມຕິດຕາມຜູ້ສຳຫຼວດຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມ