ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການສະໝັກວຽກ

ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ

ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ລົງເວບໄຊ ຊອກວຽກ www.sokviek.com , ເພຈ www.facebook.com/Sokviek ແລະ LINE ຊອກວຽກ Sokviek ແມ່ນຊັບສິນ ແລະ ລິຂະສິດ ຂອງຜູ່ລົງປະກາດຮັບພະນັກງານ (ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ມູນບົດຄວາມ ທີ່ຂຽນໂດຍນັກຂຽນຂອງ ເວບໄຊ ຊອກວຽກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ).

ທຸກຂໍ້ມູນການປະກາດວຽກ, ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຜູ່ວ່າຈ້າງ ແລະ ຊອກຫາພະນັກງານ.

ເວບໄຊ ແລະ ເພຈຊອກວຽກ ເປັນເວທີນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ຜູ່ວ່າຈ້າງ ແລະ ຜູ່ຊອກວຽກສາມາດ ພົວພັນກັນໄດ້.

ການສອບຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໄສ ຕໍ່ກັບ ປະກາດວຽກແຕ່ລະອັນ ແມ່ນຈະຖືກຕອບໂດຍ ຜູ່ ຂໍລົງປະກາດ (ຜູ່ວ່າຈ້າງ) ເທົ່ານັ້ນ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ, ຜູ່ລົງປະກາດຮັບສະໝັກງານ ໄດ້ມອບໝາຍ, ແຕ່ຕັ້ງ ໃຫ້ທີມງານ ເວບໄຊ ຊອກວຽກ ສາມາດ ຕອບແທນ ໂດຍມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ລ່ວງໜ້າ.


ການສະໝັກງານທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

ເມື່ອທ່ານສົນໃຈ ໃນຕຳແໜ່ງງານໃດໜຶ່ງ, ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້
1. ອ່ານເນື້ອໃນການປະກາດ ໃຫ້ຊັດເຈນ
2. ຜູ່ວ່າຈ້າງແມ່ນໃຜ, ຢູ່ໃສ? ແລະ ມີຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ແນວໃດ?
3. ໜ້າວຽກແມ່ນຫຍັງ? ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຫຍັງແດ່?
4. ກະກຽມເອກະສານສະໝັກງານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວ ສົ່ງໄປຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວ, ຫຼື ເອົາໄປຢື່ນສະໝັກ ນຳຫ້ອງການຜູ່ປະກາດຮັບສະໝັກງານ ໂດຍກົງ.
5. ຫາກທີຄຳຖາມ ໂທຫາເບິຕິດຕໍ່ ທີ່ລົງໃນແຕ່ລະປະກາດວຽກນັ້ນໆ, ແລະ ຄວນຕິດຕໍ່ໃນໂມງເຮັດວຽກ ຄື 08:00-17:00


No comments