ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຕະຫຼາດ

ບັນຊີ

SV0711| ບໍລິສັດ ເອັມເອເອ : ຮັບພະນັກງານ ຜະລິດປ້າຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

7:04 AM
ບໍລິສັດ ເອັມເອເອ ຕຳແໜ່ງທີ່ຮັບສະໝັກ: 1. ຜະລິດປ້າຍ ເງື່ອນໄຂ: ເພດຊາຍ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ, ຫ້າວຫັນ, ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

SV0710 | ບໍລິສັດ ຢາງພາລາຍູນານ : ຮັບພະນັກງານ ຂັບລົດ | ຈຳປາສັກ

6:59 AM
ບໍລິສັດ ຢາງພາລາຍູນານ ຕຳແໜ່ງທີ່ຮັບສະໝັກ: 1. ຂັບລົດ ເງື່ອນໄຂ: ເພດຍີງຫຼືເພດຊາຍ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ, ຫ້າວຫັນ, ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີຄວາມ...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

SV0709 | ບໍລິສັດ ຈີດີບີ ຈຳກັດ : ຮັບພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

6:48 AM
ບໍລິສັດ ຈີດີບີ ຈຳກັດ ຕຳແໜ່ງທີ່ຮັບສະໝັກ: 1. ສິີນເຊື່ອ ເງື່ອນໄຂ: ເພດຍີງຫຼືເພດຊາຍ, ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ, ຫ...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຫຼວງພະບາງ

ສະຫວັນນະເຂດ