ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຕະຫຼາດ

ບັນຊີ

ໂຮງງານ ຊີ ແອນ ເອ: ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ, ຄົວ, ແມ່ບ້ານ ແລະ ປະຈຳຫ້ອງການ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

10:31 PM
ໂຮງງານ C ແອນ A ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 1. ແມ່ບ້ານ                   5  ຕຳແໜ່ງ 2. ພະນັກງານ ຂາຍ           5  ຕຳແໜ່ງ 3. ພໍ່ຄົວ ແລະ ແມ່ຄົວສີມ...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຮ້ານຂາຍໂມງ JK : ຮັບພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ, ສົ່ງເຄື່ອງ, ຂັບລົດ, ຄຸມຄອມພິວເຕີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

3:45 PM
ຮ້ານ  ຂາຍໂມງ  JK ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 1. ພະນັກງານ computer online     1    ຕຳແໜ່ງ 2. ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ             1    ຕຳແໜ່ງ 3. ພະນັ...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຫຼວງພະບາງ

ສະຫວັນນະເຂດ